سفارش تبلیغ
صبا

غزل

به عشق تو 

چو گم کردم همه 

نام و نشان خود 

ولی در عالم تنها 

شناختم من نشان تو 


مدیرت : قاسم رنجبر

 

                                 لبخند چمن

 رفتی ولی صد خاطره از خاطراتت زنده شد

                          با خواندن هر نامه ات بر لب سکوت خنده شد

شلاق هــــــجرانت مزن بر پیکراین خسته دل

                       این سرکه سودای توداشت بازخم دل افکنده شد

آن باد پــــاییزی زنـــــد سیــــلی به لبخند چمن

                           گل در فـــــــراق بلبل و بلبل چو گل بازنده شد

آهنگ دل با تـــار غم بر قلب من چنگی نواخت

                        با رقص سنگین نگاه  مطرب خودش شرمنده شد

در دامـــــن گل میتوان گل واژه  را عاشق نمود

                           زخم زبان در عـــاشقی فصلی در آن پرونده شد  

هیچ عاشقی هر گز ندید عشق و وصال با همدگر

                  من عشق پـــاک داشتم ولی این سرگذشت بنده شد

قاسم اگر حـــرفی نـــــــزد آن را سپرد بر خالقش

                      با رفتنش از این دیارهم شـــــاد و هم سرزنده شد

رنجبر

 1/اردیبهشت /1394

 

 


مدیرت : قاسم رنجبر

 

                                  بغض کبود

با بی وفایی همـــچو تـــو  ، تــــا کی وفا داری کنم؟

                       با اشک چشم و ســــوزدل از خــــود  پرستاری کنم

با اشک شمع بر خـــاک خــود بنـــوشته ام دیگر نیا 

                       من شمع روشن  هستم و  خـامــــوش عزاداری کنم 

این دل سخن از تو نگفت حــتی در آن  بغض کبود

                             در آرزویش ماند  و گفت با غــــصه  همکاری کنم

از دامن لیـــلــی چــــــرا مــجنون فقط آواره  مُرد

                           آواره ی لـیلـــــی شـــدن از چــــه دل افکاری کنم

شادی ز مــــن بردی ولـــی با غصه زنده مانده ام

                         بر عاشقان بنــــــوشته ام آیــــــد کـــه دلداری کنم

قاسم اگر مجنون شود از خــــــــاطر لیــلا گذشت

                           عمری به پایش سوختم وکم مانـــــده تا زاری کنم

رنجبر

3/اردیبهشت /1394

 

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                        بی خبر

رنــــــــــگ شـب افتاده بر صــــحرای بی باران تو

                            گریه کردچـــشـــمان من از خـــنده ی هجران تو

شمع محفل اشک ریــــــــــزان در غم پروانه اش

                             صد جگر ســـــــوازده مـــی شد در پی ویران تو

در اســارت حـــــــــرفــــــی از آزادی آن دل نبود

                             چون قفس شـد خانه ات ازدست دوستداران تو

رنگ ماه بر چـــــــــهره ات تاریک نموده بی خبر

                              مات و مبهــوتم نمــــــــوده قــصه ی حــیران تو

قاسم از تنهایی خـــود می نوشت از سرنوشت

                              شد خموش چون شمع روشـــن محفل یاران تو

رنجبر23/7/1394

دفتر دلتنگی پنجم


مدیرت : قاسم رنجبر

                          سجده گاه قسمت

صد بــــــار دل شــکستی ،یــک بار باورم نیست
                       عشقی زمن گرفتی ،عشقی که خاطرم نیست 

گفتی که در خیالـــت ،بشکسته دل محال است

                       با این دل شکسته،عــــقل است که یاورم نیست

دل در طـــواف عشقت ، تــــقـــــدیر مـــن رقم زد

                       در سجده گــــاه قسمت ، شکی به داورم نیست

رفتی ولی نـــــگـــاهت در قــاب دل اسیــــر است

                      گردنشسته برقاب خــــــاکی که بـــر سرم نیست

سالها نظاره کـــردم ، بــــــا چـشم بسته ی خود

                      صد بار دل شــکستی ایــن بــــــــــار آخرم نیست

قــــــاسم ســخــــن نگوید هیچگاه به ماه خاموش

                     با دشمنان بــــــــخندم، چــــون گریه پرورم نیست

رنجبر 1/اردیبهشت/1394


مدیرت : قاسم رنجبر

                                                 هجر

از هـجر تو من جــــانا مـیـمـیرم و بیمارم

                                  میمیرم از ایــن هجران نام تو به لب دارم

گاه در ســـفر هجری یا تـــرک دلم کردی

                                 دادی تو پــیام بــــر من گفتی ز تو بیزارم

آنروزکه دلم بــشکست دیدم که لبت خندید

                                  ای دل تو شــــکسته شو بنگر به لب یارم

ای صاحـــب تــنهایی درد من از تنهاست

                                  دریاب دمی ای یــار بـــگذر که گنهکارم

دستی که فشردم من دیگر نـــفشارم دست

                                  غم را بنواز در نی من عــــــاشق نیزارم

از درد فــــــراق تو دلـــشوره به دل دارم

                                   قاسم شب وروزگـفتا نفرین به توای یارم

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                       سعادت         

 نام تو برشاخه ی نرگس طـراوت می دهد

                                    عطرتوبر پیرهن یوسف شــهادت می دهد

نام آن نیلوفر پیچ در گـــــره زیبنده نیست

                                     از نمادرنگ چشمت سبزه عادت می دهد

 درگلستا ن توآن عـطر وجودت ماندنیست

                                    آن نگین تاج برسر رخ ســـعادت می دهد

 کوچ بر قشلاق بنگر در بهار سبز خویش

                                    دل دهد مانند فـرهاد جــان بیادت می دهد

 با غم دل میبرد نــــیلوفری در کــــنج دل

                                      قاسم ازیارخودش دل برحسادت می دهد     

         


مدیرت : قاسم رنجبر

                                              سکوت

دل بـــریدی از مـــن ودلـــبستگی از یاد رفت

                               عشق من چون شمـع روشن ودرمسیربادرفت

دشمنم چون آشنایم بود و زد خـــنجرزپشت  

                                در سکوت باید گریست ،تا آسمان فریاد رفت

من که دردفترنوشتم صد هزارنفرین به عشق 

                                 دل به درس هرگزندادی تا که آن استاد رفت

من چه گویم که مرادرقـــفــــس انداخت فلک

                             یا به دام زلف توباید مرا، یا با خود صیاد رفت

من شکستم آن غرورم تـــــا بـــه تو آموختم  

                                تا که بال و پرگرفتـــی بــــعد تو خرداد رفت

حرف  قاسم با کلامی این چنین پایان گرفت

                             می رسیم جایی که  قبل ازما هزار  اجـداد رفت

               

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                    سکوت دوم

نمی گویم که دوستـــــم دار چـــــرا که جان فدا هستم

                      نگاهم مات مــــبهـــــوت اســت سکوتی با ندا هستم

سکوت مــــن هـــــزار داد است ز دست آشنا امروز

                    غریبه هـــــیچ نمــــی دانـــــد کــــه من اازتوجداهستم

کسی از حال و احوالم خبر داری بجــــزغم نیست

                        چرا که داد و فریادم ، سکوتم ، بــــــی صدا هستم

نوشتم نــــــامه ی بـــــختم بـــــه روی کاغذ اقبال

                        نوشت از ســرگذشت من تو شاه ومن گدا هستم

بگفت قــــــاسم اگر دیدی پریــشان حالم و تنها

                        بدان در اوج تنهایی دمـــی مـــن با خدا هستم

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                        دل

دلـــتنگ ز دست یار ، دلـــگیر ز این دریا

                                 دلـــــسیرم از این دنیا دلــــــواپسم از فردا

دل شــورتورا دارد این دل نــگران توست

                                 دلــــخواه منی جانا دلـــــداری دهم دل را

من دلخوشم از حرف و دریا دل بی قایق

                                دل آزرده عشقم من و دل کنده ام ازهرجا

دل روشـنیـم وصل ودل بــــسته و تــنهایم 

                                دل بردن من از تو دل خــونم از این رویا

دل شاد نمیگردد دلـداری از ایـــن دلـــوار

                                 دلــنازک و دلسوزی دلــبـازی و دل تـــنها

دل ساده ترازمن نیست یا دلــکشی یا دلدار

                                 دلناز منی ای دل، دل سنــگ مباش زیبا

قاسم ز چه دلسردی دلخور تو مشو هرگز

                                 دل رحم اگر باشی دلـسوخته شوی اینجا


مدیرت : قاسم رنجبر
   1   2   3   4   5   >>   >