سفارش تبلیغ
صبا

غزل

از کوچه تــــنهایــــــت , تــــنهای تــــــنها میروم

          با موج اشکم بی صــدا آن سوی دریــــا میروم

نام تو را من خط زدم اندر کـــــــــــویر ســینه ام

          با تو نمودم من وداع  بی تو از ایــــنجا مـــیروم

در آن گلستان خیال چــون بــــــاد پـــایـــیز آمدی

      ارزان بدادی عشق خود بــــی عشــق دنیا میروم

آتش زدی بر زنــدگی بــــا شعله اش خندان شدی

            بــا آه و درد و نالـــــــه ام با صـــد تمـــنا میروم

من میروم از قــــــلب تــو اما تو در قـــــلب منی

           تا تو بسوزی با دلــم بــا دیـــــــن و ترسا میروم

از قله های آرزو فــــــتح کــــرده ای نــفرین من

       قــاسم دگر دیوانه شد ? مــجنون به صحرا میروم

               قـــــــــــــــــــــــاسم رنجبــــــــــــــــــــــــــر


مدیرت : قاسم رنجبر