سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                                 آتش

آتشی بر دامــنم انــــداخت که جـــان و دل بسوخت

                         آه از آن عــــــشق گرانم که چه ارزان می فروخت

زیر بارانهای اشـکم , آتش عشقش دگرخاموش شد

                         با نـــســیـم آهــــی از دل چــشم به آن آتش بدوخت

او کشـید مــــهــر و مـــحــبـــت را به آتش یکسره

                         آخرین حـــرف جـــــدایی با هزار افسوس نسوخت

بعد مـــن هــــرگـــز نــخــنــد بر آتش افروخته ات

                          چون کـــسی آتــش زدی خاکستری را می نموخت

کوچ رفتن شد چو نزدیک قــــــاسم هست و انتظار

                          تا بگیرد در قـــــیامت حق طـــفــلانش که سوخت

                   

 


مدیرت : قاسم رنجبر