سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                   خط ناخدایی

همه شب ناله کـــردم ز فـــــراق بــی وفایی

                                  که به آب دیده شویم نـــــامه هایی از جدایی

دل من سنگ صبورم قدمی من از تو دورم

                                    قدمی سبک تو بردار چـو عقابی در هوایی

به کدام تار زلـــفت زدی خــنجری به الفت

                                   نزنم حرفی ز خنجر که دلم شـــکسته جایی

به کمان ابروانت تو کشیدی چهره ی خشم

                                 چو به هم رسانی م‍‍‍‍‍ژگان غزلی به دل سرایی

بنشاندی نقش وپرچین توبه تخت آن سلیمان

                                  لب لعلت به کنارو ز صـــــدف ناله و آهیی

در تمام خاطراتت حرفی از خاطر ما نیست  

                                  نامه ی قــــــاسم بنویس تو به خـط نا خدایی


مدیرت : قاسم رنجبر