سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                فانوس دیگر

آن روز که از یادم روی دیـــگر نکن یادی زمن

                      قلبم گرفت دراین قفس نیست حـرف آزادی ز من

فانوس شبها یت مـنم خـــــاموش شوم ره گم کنی

                        وقتی غرورتو شکست هـیچکس ندیدشادی ز من

در کوچه ی تــنـــگ دلــــم نیلوفرت خشکیده شد

                        بردی چــــرا شـــیرین دل لـــبخند فرهادی ز من

در راه سخت زنـــدگی مـــانــنـــد کوه ایستاده ام

                        از آرزوها یم بـــــــماند آهـــــی و فریادی ز من

نابود گشتم من ولی شــــادباشی خوشحال میشوم

                        تو فکرخود بـــــاش ای عزیزنه فکربنیادی زمن

با آن شـــــکــست های تو من ساختم ره پیروزیم

                        آنچه تو نـــــابود کــرده ای بنگر چه آبادی ز من

قــــــــاسم اگرجای تو بود اومی شکستت اینچنین

                       آیــــــــا تو حاظر میشدی در دل کنی یادی ز من


مدیرت : قاسم رنجبر