سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایج و شعرهای میرزا

این وبلاگ گزیده ایی از اشعار رنجبر ( میرزا )و اخبار و مهم های شهر ایج برای علاقه مندان در آن گنجانده خواهد شد .
صفحه خانگی پارسی یار درباره

غزل بی خبر

    نظر

                                        بی خبر

رنــــــــــگ شـب افتاده بر صــــحرای بی باران تو

                            گریه کردچـــشـــمان من از خـــنده ی هجران تو

شمع محفل اشک ریــــــــــزان در غم پروانه اش

                             صد جگر ســـــــوازده مـــی شد در پی ویران تو

در اســارت حـــــــــرفــــــی از آزادی آن دل نبود

                             چون قفس شـد خانه ات ازدست دوستداران تو

رنگ ماه بر چـــــــــهره ات تاریک نموده بی خبر

                              مات و مبهــوتم نمــــــــوده قــصه ی حــیران تو

میرزا از تنهایی خـــود می نوشت از سرنوشت

                              شد خموش چون شمع روشـــن محفل یاران تو

=====میرزا ====23/7/1394

دفتر دلتنگی پنجم