سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                        بی خبر

رنــــــــــگ شـب افتاده بر صــــحرای بی باران تو

                            گریه کردچـــشـــمان من از خـــنده ی هجران تو

شمع محفل اشک ریــــــــــزان در غم پروانه اش

                             صد جگر ســـــــوازده مـــی شد در پی ویران تو

در اســارت حـــــــــرفــــــی از آزادی آن دل نبود

                             چون قفس شـد خانه ات ازدست دوستداران تو

رنگ ماه بر چـــــــــهره ات تاریک نموده بی خبر

                              مات و مبهــوتم نمــــــــوده قــصه ی حــیران تو

قاسم از تنهایی خـــود می نوشت از سرنوشت

                              شد خموش چون شمع روشـــن محفل یاران تو

رنجبر23/7/1394

دفتر دلتنگی پنجم


مدیرت : قاسم رنجبر