سفارش تبلیغ
صبا

غزل

 

                                 لبخند چمن

 رفتی ولی صد خاطره از خاطراتت زنده شد

                          با خواندن هر نامه ات بر لب سکوت خنده شد

شلاق هــــــجرانت مزن بر پیکراین خسته دل

                       این سرکه سودای توداشت بازخم دل افکنده شد

آن باد پــــاییزی زنـــــد سیــــلی به لبخند چمن

                           گل در فـــــــراق بلبل و بلبل چو گل بازنده شد

آهنگ دل با تـــار غم بر قلب من چنگی نواخت

                        با رقص سنگین نگاه  مطرب خودش شرمنده شد

در دامـــــن گل میتوان گل واژه  را عاشق نمود

                           زخم زبان در عـــاشقی فصلی در آن پرونده شد  

هیچ عاشقی هر گز ندید عشق و وصال با همدگر

                  من عشق پـــاک داشتم ولی این سرگذشت بنده شد

قاسم اگر حـــرفی نـــــــزد آن را سپرد بر خالقش

                      با رفتنش از این دیارهم شـــــاد و هم سرزنده شد

رنجبر

 1/اردیبهشت /1394

 

 


مدیرت : قاسم رنجبر