سفارش تبلیغ
صبا

غزل

                                                                           غافل

کشیدم نقش تنهایی سپـــــردم غم به جان عشق

                             زدم رنگ غروب گــونه به روی سایبان عشق

خودم آن را بــــنا کردم بــگــفتم قسمتم این بود

                            زدم تیری چو زهـــر آلود به چشم دیدبان عشق

نبود راهی به جزاینکه بگویم روزگار این است

                             ولی غــــافــل چه میداند بلند است نردبان عشق

زمستان از خیال تو کــــشــیــدم نقش سرما بود

                              قدمهایت گـــذارم مــــــن به روی دیدگان عشق

بگو قــــاسم دمی از عشق فراموش کرده شاید

                              نوشتی صد غـــزل امــــا نگفتی از زبان عشق

 

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                             قسم        

شرح دل تو گویـــــم دانـــــم کـه بیقرار است

                                آن رنج و این جـدایی تـــقــدیر روزگار است

 کوچ قــبــایل آمــــــد شـــــد وقـــت رفتن ما

                                هر عـــــلت نرفتن حــــــرفی ز مانگار است

 با آب چشم خـــــــــود مــــــن درد دلم نوشتم

                                درد من شـــکسته چــــــون دانه بیشمار است

با آن گل شکـــــفته عـــطـــرش دوباره پیچید

                               در این شـــب سیــــاهی فکرم فقط نگار است

صد آفـــــرین بگفتم بــــــر عهدی که شکستی

                               دلبر که عشق دل نیست صیاد بی شکار است

درس نظـــر تمـام شد فکـری به حال خود کن

                               شرح گــــــلی که گفتم در نامه ای به یار است

 دردی کــــــه مــن کـــشیدم گویا که قسمتم بود

                              بر قـسمی کـــــه خــورده قاسم چو پایدار است


مدیرت : قاسم رنجبر

                                                                 محفل

شاید که به غـــــیــــر از من آواره و گریان نیست

                           در گوشه ی قـــــلـــــب مــن جز نام بیابان نیست

باد ســــــــحری گــــفـــــتــا در بـاغ دلت گل بود

                           عادت کنی بر شـــمـــعی شــمع رخ یاران نیست

داغـــــــــت نــــشود کــــهنه بـا رفــتن او از دل

                            کاش درد دلم گــــویم بـــر آنـــکه پریشان نیست

باران بزند بــــــــر مـــن شلاقــی ز رعد خویش

                           شمع رخ ایـــــن مــــحــفل خاموشی باران نیست

عـــشق مـــن و پــــس دادی آن را به که بسپارم

                           باز فصل خــــــزان آمـــد رنگی ز بهاران نیست

خاطر نشود غـــمــگــیــن از ایــــن همه بد گویی

                           رفتن به نماز عــــــشــــق نیت همه یکسان نیست

حــــرف گل ایــــن بــــاغ است آهنگ جرس آمد

                           بازی که شود آخر مـــرگ است که نمایان نیست

من مست رخ یــــــارم در کــــــوچــــه ی تنهایی

                            قاسم سخن از دل گفت حرفی که چو آسان نیس

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                      قدح

 ساقی امـــشــب قــدحی ریز که آهسته روم

                                  نکنم فــکر غـــــــم خویش چو دلخسته روم

بروم گوشــــــه ی مــیــخــانــه دعایی بکنم

                                   نگذار با دل خــــــونــیــــن من دلبسته روم

درد دلهای خــودم گــــویـــــم بـا ساقی خود

                                  با دل خـــالی از ایـــن غمکده بـنشسته روم

خواب خــوش از من مسکین بـه یغما بردند

                                  حالی از غم زده بر قامت و بـی رسته روم

قـــاسم از خاطره ی خوش ننویـسد به غزل

                                  آخر از آن دل تــــــو بــا دل بــشکسته روم

                      

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                   تنها

راهب این دل توهستی پــس کجا جا مانده ای

                                تو ره عشق خودت گم کرده, بی ما مانده ای

یادی از ایـــن دل نــمـــودی بـعد آن نابودیش

                                چشم آن دل انتظـــاری ســـوی فردا مانده ای

در مداوای دل زخــــمی بــــه دست روزگار

                               عشق فرهادت فــراموش یـــا در اما مانده ای

چون روایت می کنم عـــشق خــودم با نام تو

                                با صنوبر ناله کــــردی بی تمـــاشا مانده ای

مرگ گل را در گـــلستان دلت هرگز مخواه

                                 نامی از مــن برده ای دلخسته یا وا مانده ای

شرح سرد عشق قـــــاسم از تو میباید نوشت

                                 یک نگاه بر خود نما تنهای تنهـــــا مانده ای

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                ایام فراق

بهر آزردن ایـــــــن دل به کــجا خواهی رفت

                               که شوی باد خزان و بــــــه صبا خواهی رفت

شرح و حال من ســـــرگشته به ایــــام تو بود

                                بر حذر باش که بــی من به جفا خواهی رفت

کوچ دل در حـــرم یار تو آزار نمی باید کرد

                                شوق پـــرواز به آن سمت خطا خواهی رفت

با رقــــیبان تو مـــگو هیچ سخنی از غم من

                                  که تو با غصه از این منزل ما خواهی رفت

تو چــــنان باش کــــــه بعد از غم ایام فراق

                                   خوش نمی بود که آخر به فنا خواهی رفت

قـــــــاسم از بردن آن نامه به دادگاه رقیب

                                خوش مــیندیش که آهی به صفا خواهی رفت                                      

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                          رها

  بگو عـــهدی که تـــو بستی هنوز رنگ وفا دارد

                           دلم شاد وخـــودم غــــمگین حکــــایتها جدا دارد

اگر قلب ودلـــم خـــواهــی بدان هردوبیاد توست

                           چرا من را رهـــــا کردی نگو بی من صفا دارد

رسانم خود به آن دریا که موجش از تو میخواند

                            زنم فریاد که ای ساحل نمک بر زخم صدا دارد

دلم را غرق درخون کرد سخنهایی ا زاین مردم

                            کشد نیش زبــــانــهایی که خــــطی از شما دارد

مکن گلدان عشق من ز بی آبـی تو هردم خشک

                            سرای دل نکن ویـــران اگــــر این دل سرا دارد

اگر سرو چـــمن هستــی چرا این دل شکستی تو

                            چو قاسم گریه میکرد و بگفت این دل خدا دارد

                                


مدیرت : قاسم رنجبر

                               دار دنیا

ای نازنین پــــــــرسیده ام گفتند از اینجا رفته ای

                             من با خودم گفـــتـــم که تو ،از دار دنیا رفته ای

با چشمی پـــــــر اشک و دلی مملو ز دلتنگی تو 

                             با اندکی تاخیر من ، گـــــفتند که بی ما رفته ای

آخر به آغوش می کشم مــــن خاک سرد زندگی

                             از دور تماشا می کــــنم دورتر ز فردا رفته ای

با یادگارت نزد مـــــن بـــوی تو را حس میکنم

                             گریه کنم در یاد تو افـــــسوس که تنها رفته ای

ای نازنین بنما نظریک شب بــه خواب من بیا

                              با من بگو ای نازنین یک جـــای زیبا رفته ای

قاسم بگفت از عشق خود در ناله ها ی عاشقی

                               بنگر به موج عشق من شــاید به دریا رفته ای

                    


مدیرت : قاسم رنجبر

                                      عبرت   

  نه امــــیدی به تـــــــو دارم نه به تو امیدوارم

                                 که به جشن عشق با تو من دلی شکسته دارم

 دل من شکسته ای تـــــــو ،نکنم یاد تو هرگز

                                 نه دگر شوقی ز دیـــدار نه به تو نامه نگارم

 تو زدی آتش کیـــــنه بــــه دل شکسته ی من

                                که به راه عشق با تو چو ســیه شد روزگارم

 نه من از عشق تو گویم نه دگر عشق منی تو

                               تو شدی عبرت تاریک به تبـــاهی ات سپارم

 این دل شکسته ی من به کمند زلف خود پوش

                               که نماز عشق و قــــاسم به خیـــــال تو گذارم

 


مدیرت : قاسم رنجبر

                                   تقد یمی

 مرحمی بر زخــــم من بــــگذار تا درمان شوم

                           بیم آن دارم نـــبـــــــینم روی تو بیجان شوم

 

 سوی من گـــــــر آمدی با گریه جانم را مگیر

                               دیدنت در بستـــــرم تـــــرسم که نافرمان شوم

از برای دیـــدن ایـــــــن عاشق در حال مرگ

                                تیر مژگــــان بر نکش تا بلکه بی سامان شوم

خاک قـــبرم نیمه شب بردار و بر من دل مبند

                               در میـــان دست تو ترسم که اشک باران شوم

لاله گر رویـد ز خــــــاکم، بر نچیند طفل خرد

                               من یقین دارم که بی تو حــصر آن زندان شوم

سالها در انتظارم تا که درمانم کنی با خنده ات

                               آه نکش در نزد من تــــــرسم اسیـــــر آن شوم

حال تو بنگر دوست من تا سر قـــاسم باز شود

                              این کنم تقدیم به دوستم یــــــــــــادویاروآن شوم


مدیرت : قاسم رنجبر
<      1   2   3   4   5   >>   >